Khuôn viên 50m2 – 70m2

Khuôn viên 50m2 – 70m2
– Vị trí: Đồi Đại An, Đại Phúc, Đại Bi, Đại Lộc, Đại Phát
– Hướng: Nhiều hướng
– Số lượng phần mộ:
+ Mộ cải táng (mộ khô): 8 mộ – 14 mộ
+ Mộ hung táng 1 lần (mộ ướt): 6 – 10 mộ