Khuôn viên 30m2 – 50m2

Khuôn viên 30m2 – 50m2
– Vị trí: Đồi Đại An, Đại Phúc, Đại Bi, Đại Lộc, Đại Phát
– Hướng: Nhiều hướng
– Số lượng phần mộ:
+ Mộ cải táng (mộ khô): 6 – 8 mộ
+ Mộ hung táng 1 lần (mộ ướt): 4 – 6 mộ