Khuôn viên 100m2 – 200m2

Khuôn viên 100m2 – 200m2
– Vị trí: Đồi Đại An, Đại Phúc, Đại Bi, Đại Lộc, Đại Phát
– Hướng: Nhiều hướng
– Số lượng phần mộ:
+ Mộ cải táng (mộ khô): 20 mộ – nhiều mộ
+ Mộ hung táng 1 lần (mộ ướt): 14 – nhiều mộ