Đồi Đại Phát 1

– Đồi Đại Phát 1 cũng giống như đồi Đại Phúc, đồi Đại Phát 1 với thế thủy bọc xung quanh.
– Diện tích từ 18m2 trở lên ở sườn đồi.
– Thông tin sẽ cập nhật thêm.