Khuôn viên 70m2 – 100m2

Khuôn viên 70m2 – 100m2
– Vị trí: Đồi Đại An, Đại Phúc, Đại Bi, Đại Lộc, Đại Phát
– Hướng: Nhiều hướng
– Số lượng phần mộ:
+ Mộ cải táng (mộ khô): 14 mộ – 20 mộ
+ Mộ hung táng 1 lần (mộ ướt): 10 – 14 mộ