Khuôn viên 300m – 500m

Khuôn viên 300m2 – 500m2
– Vị trí: Đồi Đại An, Đại Phúc, Đại Bi, Đại Lộc, Đại Phát
– Hướng: Nhiều hướng
– Số lượng phần mộ:
+ Mộ cải táng (mộ khô): Nhiều mộ
+ Mộ hung táng 1 lần (mộ ướt): Nhiều mộ